"No Pain No Game", Bunkier Sztuki, Krakow Poland, 2014: